Disclaimer

Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van www.huis-b.be aanvaardt de bezoeker onderstaande gebruiksvoorwaarden en ziet hij af van elke aanspraak tegenover Wils Britt (Huis B is de commerciële benaming van de eenmanszaak Wils Britt), behalve in geval van opzettelijke fouten van Wils Britt. Aanvaardt de bezoeker dat zijn mogelijk onwettige of verdachte handelingen worden meegedeeld aan de bevoegde diensten.

 

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Het nieuws en algemene informatie in verband met vastgoed wordt u op geheel vrijblijvende wijze verstrekt. Huis B garandeert niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Wij doen al het mogelijke om op de Huis B website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Wils Britt kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste, onvolledige of ongeschikte informatie, noch voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de inhoud van de Huis B website, inclusief gedownloade bestanden.

 

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de Huis B website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.
Gebruik van de Huis B website is op eigen risico.

 

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de website of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

  • Die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden,
  • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers (“spamming”) voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze,
  • die op eender welke wijze de goede reputatie van de site zou schaden, die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden,
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden.

Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de Huis B-website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden. Wils Britt zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de site en de bestanden die van de website kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Huis B (Wils Britt) kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Huis B (Wils Britt) raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma’s op zijn computer te installeren.

 

Intellectuele rechten

Geen enkele tekst, foto, tekening, plan, grafiek of welk ander onderdeel ook uit de Huis B website mag worden verspreid of op welke manier dan ook overgenomen, tenzij Huis B (Wils Britt) hiervoor toestemming heeft verleend.

De vormgeving van deze site (sitemap, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,…) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. Huis B (Wils Britt) kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot € 500.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent Huis B (Wils Britt) de gebruiker van de website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de website wordt weergegeven uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de website op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de website behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, slogans en logo’s op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van de Huis B (Wils Britt) of van hun respectievelijke eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Huis B (Wils Britt) is elk gebruik van namen, merken, slogans en logo’s en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden. Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huis B. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan info@huis-b.be. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de website is strikt verboden.

In geen enkel geval kan Huis B verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van deze site voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de website aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.

 

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Huis B website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.